ENJOY THE JOURNEY CHALK TRANSFER

This Enjoy The Journey chalk transfer from Chalk Couture is a B size transfer